Algemene voorwaarden en huishoudelijk reglement

 


Algemeen

Deze website is met de grootste zorg samengesteld maar er kunnen verschillen zijn tussen de op de website gepresenteerde tekst en/of foto’s en de actuele situatie in de accommodatie  ten tijde van het bezoek door de gast(en). Er kunnen door de gasten geen rechten worden ontleend aan dergelijke verschillen. 

Het minimum verblijf in De Wei zijn 2 nachten. In de vakantieperiodes en/of in de zomermaanden kan er een afwijkend minimum verblijf gelden.

De accommodatie is 24 uur per dag toegankelijk. Het accommodatie gedeelte en de kamers hebben een eigen afsluitbare ingang. Rusttijden zijn van 24.00 uur – 07.00 uur. Het ontbijt is tussen 7.00 en 10.00 uur. De gasten worden verzocht om direct bij aanvang aan te geven hoe laat zij de volgende dag wensen te ontbijten. Op verzoek kan van de ontbijttijden worden afgeweken mits dit tijdig met de eigenaar besproken wordt. Het is ook mogelijk om de kamer te huren zonder ontbijt. Het is bij een tweepersoonsreservering niet mogelijk dat één van de twee gasten ontbijt neemt.

Roken is niet toegestaan in de kamers of in de gezamenlijke ruimtes of waar dan ook binnenshuis. Roken is buiten wel toegestaan. Het branden van kaarsen is niet toegestaan in de accommodatie.

Huisdieren van gasten zijn niet toegestaan in/bij de accommodatie, tenzij anders overeengekomen tussen de gast en beheerder. 

De kamers zijn geschikt voor twee personen, tenzij anders aangegeven bij de reservering.

Inchecken van 15.00-18.00 uur, uitchecken uiterlijk 11.00 uur. Latere incheck in onderling overleg mogelijk.   

De gasten kunnen hun auto parkeren op het voor de accommodatie aanwezige parkeerterrein. Fietsen kunnen in een binnen stalling gezet worden. Parkeren en stalling geschiedt op eigen risico. 

Gasten dienen een vaste woon- of verblijfplaats te hebben  Gasten dienen de instructies van de beheerders op te volgen  De beheerders kunnen gasten, bij overtreding van de algemene voorwaarden of bij ongepast gedrag met onmiddellijke ingang de toegang tot De Wei ontzeggen en/of weigeren, zonder nadere mededeling en opgaaf van redenen en zonder restitutie van verblijfskosten. 

Tarieven

De tarieven zijn inclusief gas, water, elektriciteit en verwarming. De tarieven zijn inclusief BTW en toeristenbelasting en schoonmaakkosten. De tarieven zijn exclusief kosten van een annulering-en/of reisverzekering en/of andere kosten. Tarieven van de accommodatie zijn steeds vrijblijvend en geschieden onder voorbehoud van tussentijdse wijzigingen.  Alle vermeldingen op de website van de accommodatie  worden geacht te goeder trouw te zijn verstrekt en geschieden steeds onder voorbehoud van tussentijdse aanpassingen. De B&B is niet aan kennelijke fouten op haar website gebonden. 

Reservering

Is alleen online of telefonisch mogelijk via dewehlsewei@gmail.com of 06-12867064.              De reservering is pas definitief na bevestiging van uw reserveringsaanvraag door De Wehlse Wei. Met het bevestigen van een reservering bij de Wehlse Wei, Broekstraat 18a, 7031 EV, Wehl, worden deze Algemene Voorwaarden van kracht. Deze zijn van toepassing op alle gasten van de accommodatie.

Betaling kan contant of per betaalverzoek. Creditcards worden niet geaccepteerd. Annulering tot 1 dag voorafgaande aan de datum van aankomst is annuleren kosteloos. Bijvoorbeeld aankomst vrijdag, annuleren is kosteloos tot en met woensdag.  Bij annulering vanaf 1 dag voor datum van aankomst wordt 100% van het tarief van de reservering in rekening gebracht.  Na aankomst annuleren of gedurende het verblijf vroegtijdig vertrek zal de gehele verblijfsperiode (bevestigde totale reissom) in rekening worden gebracht. Annuleringen kunnen alleen schriftelijk  per email via dewehlsewei@gmail.com worden doorgegeven.  De Wei heeft steeds het recht meer dan 2 dagen voorafgaande aan de datum van aankomst definitieve reservering zonder opgaaf van redenen in te trekken. Reeds betaalde voorschotten worden zonder kosten gerestitueerd aan de hoofdgast.

Schade

De gast dient zich naar behoren te gedragen en de accommodatie te gebruiken overeenkomstig de door de eigenaar/beheerder gegeven redelijke gebruiksinstructies.  De hoofdgast is wettelijk aansprakelijk voor de door hem of zijn mede gasten aan de accommodatie of de daarin aanwezige zaken toegebracht schade.  Een schadegeval (beschadiging, verlies, vermissing en/of diefstal) dient door de gast direct aan de eigenaar of de beheerder te worden gemeld. Reparatie- en of vervangingskosten dienen door de gast onmiddellijk aan de eigenaar/beheerder op diens eerste verzoek te worden vergoed.  Bij verlies of anderszins niet retourneren van sleutels van de B&B worden alle hieruit voortvloeiende kosten bij de hoofdgast in rekening gebracht. Hoofdgast verplicht zich binnen 14 dagen na het versturen van de onderbouwde factuur deze te voldoen.  Bij het niet inleveren van de sleutels bij het uitchecken is de hoofdgast verplicht de sleutels binnen 2 werkdagen aangetekend aan de eigenaar te versturen. 

Klachten 

De gast is steeds gerechtigd zijn grieven middels een klacht aan de eigenaar voor te leggen. De eigenaar dient een klacht steeds adequaat en met bekwame spoed te behandelen, aldus dat de klacht naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid wordt behandeld. 

Overmacht 

In geval van overmacht, zowel van blijvende als tijdelijke aard, is de accommodatie gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden of tijdelijk op te schorten zonder dat de gast aanspraak op nakoming en/of schadevergoeding kan doen gelden. Onder overmacht wordt onder meer, doch niet uitsluitend verstaan: oorlogsgevaar, oorlog, opstand, molest, stakingen, boycot, storingen in het energiecircuit, in het verkeer of transport, maatregelen van overheidswege, schaarste aan grondstoffen, natuurrampen en voorts alle omstandigheden, buitengewone weersomstandigheden, overlijden van een van eigenaren of naaste familieleden e.d. waaronder gehele of gedeeltelijke nakoming van de overeenkomst naar redelijkheid en billijkheid niet van de accommodatie kan worden gevergd. 

Aansprakelijkheid 

De accommodatie kan niet aansprakelijk worden gehouden voor door de gast of derden ten gevolge het verblijf in de accommodatie geleden schade; de gast vrijwaart de accommodatie tegen aanspraken dienaangaande. De accommodatie is niet aansprakelijk voor storingen in en om de accommodatie zoals storingen en uitval van stroom en watervoorzieningen en technische installaties, niet of ontijdig aangekondigde bouw- en/of wegwerkzaamheden in de nabijheid van de accommodatie.  De accommodatie kan slechts aansprakelijk worden gehouden voor schade die is te wijten aan de grove schuld of de nalatigheid van de accommodatie. Onverminderd het in bovenstaande bepaalde is de aansprakelijkheid van de accommodatie, indien en voor zover de accommodatie uit enige hoofde ter zake de gebruikersovereenkomst in rechte aansprakelijkheid wordt gehouden, steeds beperkt tot directe schade en is elke vorm van gevolgschade uitgesloten. De aansprakelijkheid van de accommodatie is voorts steeds beperkt tot het maximumbedrag dat de verzekeraar van de accommodatie in het voorkomende geval zal uitkeren. De accommodatie aanvaard geen aansprakelijkheid voor letsel aan personen en/of schade, verlies of diefstal van eigendommen van de gebruikers. 

 

Heeft u vragen over de huisregels of onze voorwaarden, neem dan beslist even contact met ons op. Wij staan open voor vragen én aanvullingen!